Events

Chương Trình Sinh Hoạt Liên Đoàn

2021

January 10 – 12 | Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn  *Canceled*
March 11 – March 14 | Phêrô 17 – SMHL HT Cấp 1 *Canceled*
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức *Canceled*
June | Sa Mạc Chuyên Đề  *Canceled*
July | Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức *Canceled*
July | Hội Nghị HLV *Canceled*
July | Sinai 26 – SMHL HLVSC *Canceled*
September 3 – September 6 | Vươn Lên 38 – SMHL HT Cấp 2 Ngành AN – TBD / Phêrô 18 – SMHL HT Cấp 1 *Canceled*
September 4 – St. Benedict League of Chapter Picnic Day for Huynh Truong
October 20 – 24 | Tiberia 15 – SMHL HT Cấp 3 
November 19 – 20 | Phero 16 – SMHL HT Cấp 1

2022

January | Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn – TBD*
March 19 – March 22 | Phêrô 16 – SMHL HT Cấp 1 – TBD*
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức
July | Đại Hội Nghĩa Hiệp – TBD*
August | Tiberia 16 – SMHL HT Cấp 3 – TBD*
August 30 – September 2 | Vươn Lên 37 – SMHL HT Cấp 2 Ngành HS – TBD*
September | Samaritanô 76 – SMHL Trợ Tá – TBD*

Red – Regional and Key Events (Please consider planning events around these important dates)
Purple – National Events (Please consider planning events around these important dates)
Blue – Event hosted at Đan Viện Biển Đức, not Liên Đoàn
Italics – International Event
* - Date may be subject to change

Previous

2020

January 10 – 12 | Tĩnh Tâm BTV/BCH Đoàn
March 12 – 15 | Phêrô 15 – SMHL HT Cấp 1
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức *Canceled*
June | Samaritanô 73 – SMHL Trợ Tá – OKC *Canceled*
July 2 – July 5 | Đại Hội Về Đất Hứa VII – Glorieta Adventure Camp, NM *Canceled*
July 16 – 19 | Đại Hội Nghĩa Hiệp *Canceled*
August | Tiberia 14 – SMHL HT Cấp 3 *Canceled*
September 4 – September 7 | Vươn Lên 37 – SMHL HT Cấp 2 Ngành HS @Đan Viện Biển Đức *Canceled*

2019

July 12 – July 14 | Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức @Đan Viện Biển Đức
July 17 – July | 21 Tiberia 13 – SMHL HT Cấp 3 – Washington DC
August 13 – August 18 | Sinai 25 – SMHL HLVTC – Riverside, CA
August 29 – September 1 | Tiberia – SMHL HT Cấp 3 – Paris, France / Sinai – SMHL HLVSC – Paris, France
August 30 – September 2 | Vươn Lên 36 – SMHL HT Cấp 2 Ngành NS @Đan Viện Biển Đức

2018

March | SM HL HT C1 (Liên Đoàn), TBD

July 5-9| Đại Hội Thánh Thể IV, TBD

August 31-September 3 | SM HL HT C2 – Ngành Thiếu- Vươn Lên 35, Kerens, TX

2017

March 16-19, 2017 | SM HL HT C1 Phêrô 13, Kerens, TX

June 29-July 2, 2017 | Đại Hội Nghĩa Hiệp III, Houston, TX

September 1-4, 2017SM HL HT C2 – Ngành Ấu Vươn Lên 34, Kerens, TX