Events

Chương Trình Sinh Hoạt Liên Đoàn

Last Updated: January 2, 2024

Red – National and Key Events
Purple - National Spiritual Campaigns/Initiatives
Blue - Virtual Events
Green - Invited and Encouraged Events
Yellow - Liên Đoàn Events
White - Event hosted at Đan Viện Biển Đức, not Liên Đoàn
* - Date may be subject to change

2024

Date TBD | VEYM pilgrimage (Foot Steps of Saint Paul & Rome)
Date TBA | SM HL HLVSC (LĐ ĐMMC host)
Date TBD | HLVCC
January | Chiến Dịch Eucharistic Revival Phase II – Journey with the Church
January | March for Life – Washington DC / Locally
January 28 | Tết Celebration
1st week of Feburary | BTVTU họp với quí LM Tuyên Úy & quí Trợ Úy
Feburary 11 | Lent Reconciliation & National Day of Sacrifice
Feburary 14 – Mar 28 | Spiritual Bouquet Campaign – 40 Days of Lent
Feburary 16 – 18 | LA RE Congress
Feburary 23 – 25 | BCHTU/LĐT/BNHTU Retreat
March 10 | Lent Liturgical Hymns and Songs Concert
April | HDLD Meeting (TBD)
April 21 | World Day of Prayer for Vocations
May 1-5 | Sa Mạc HL HT Cấp 3, Tiberia XIX – Arizona
May | Annual National VEYM Division Competition (TBD)
May 30 | Hướng Tâm Lên
June | Sa Mạc BCH, Maisen II – Headquarters, CA (TBD)
June 2 | National Day of Adoration – Feast of Corpus Christi
July 17 – 24 | National Eucharistic Congress – Indianapolis, IN
August | Back to Sinh Hoạt Town Hall (TBD)
August 1 – 4 | Đại Hội Thánh Mẫu – Carthage, MO
August 9 – 12 | Đại Hội Về Đất Hứa VII – Camp Kalaqua, FL
August 30 – September 2, 2024 | Vươn Lên 39 – SMHL HT Cấp 2 TN 
1st week of September | Back to Sinh Hoạt FB Challenge/Theme TBA
September 8 – 15 | International Eucharistic Congress – Quito, Ecuador
October 6 | National Day of Prayer – Chiến Dịch Kinh Man Côi
October 24 – 31 | Holy-ween Saint Costume Contest
November | Online SM BCH Maisen (TBD)
November 02 | All Souls Initiative
November 14 – 16 | NCYC (National Catholic Youth Conference) – Long Beach, CA
November 30 | Niên Liễm/Membership Deadline
December 1 | National Day of Apostolic Work
December 3 | Giving Tuesday for Charity
December 25 | Hướng Tâm Lên
December 31 | End of Year Financial Report

2025

TBD | SM HL HT Cấp 3 & HLVTC
TBD | Sa Mạc Chuyên Đề Ban Chấp Hành
January | Chiến Dịch Eucharistic Revival Phase III – Be a Witness & Evangelize
January | March for Life – Washington DC / Locally – Date TBA
January 26 | Tết Celebration
1st week of February | BTVTU họp với quí LM Tuyên Úy & quí Trợ Úy
March 2 | Lent Reconciliation & National Day of Sacrifice
March 5 – April 17 | Spiritual Bouquet Campaign – 40 Days of Lent
March | LA RE Congress – Date TBA
March 14-16 | BCHTU/LĐT/BNHTU Retreat
March 30 | Lent Liturgical Hymns and Songs Concert
April | HDLD Meeting
May | Annual National VEYM Division Competition (TBD)
May 11 | World Day of Prayer for Vocations
June | Sa Mạc BCH, Maisen III – Headquarters, CA (TBD)
June 22 | National Day of Adoration – Feast of Corpus Christi
June 19 | Hướng Tâm Lên
August | Đại Hội Thánh Mẫu – Carthage, MO – Date TBA
August | Back to Sinh Hoạt Town Hall (TBD)
August 21 – 24 | Hội Nghị Huấn Luyện Viên
August 29 – September 1, 2025 | Vươn Lên 40 – SMHL HT Cấp 2 NS
1st week of September | Back to Sinh Hoạt FB Challenge/Theme TBA
October 5 | National Day of Prayer – Chiến Dịch Kinh Man Côi
October 24 – 31 | Holy-ween Saint Costume Contest
November | NCYC (National Catholic Youth Conference) – Indianapolis, IN / Date TBA
November | Online SM BCH Maisen (TBD)
November 2 | All Souls Initiative
November 30 | Niên Liễm/Membership Deadline
December 2 | Giving Tuesday for Charity
December 7 | National Day of Apostolic Work
December 25 | Hướng Tâm Lên
December 31 | End of Year Financial Report

2026

TBD | SM HL HT Cấp 3 & HLVSC
TBD | Sa Mạc Chuyên Đề Ban Chấp Hành
TBD | International Eucharistic Congress
TBD | VEYM pilgrimage (Holy Land & Rome)
January | March for Life – Washington DC / Locally – Date TBA
January 15 | Tết Celebration
February | BTVTU họp với quí LM Tuyên Úy & quí Trợ Úy – 1st week of Feb.
February 15 | Lent Reconciliation & National Day of Sacrifice
February 18 – April 2 | Spiritual Bouquet Campaign – 40 Days of Lent
February | LA RE Congress – Date TBA
February 27 – March 1 | BCHTU/LĐT Retreat
April | HDLD Meeting
April 11 | Lent Liturgical Hymns and Songs Concert
April 26 | World Day of Prayer for Vocations
May | Annual National VEYM Division Competition (TBD)
June | Sa Mạc BCH, Maisen IV – Headquarters, CA (TBD)
June 4 | Hướng Tâm Lên
June 7 | National Day of Adoration – Feast of Corpus Christi
August | Đại Hội Thánh Mẫu – Carthage, MO – Date TBA
August | Back to Sinh Hoạt Town Hall (TBD)
September | Back to Sinh Hoạt FB Challenge/Theme TBA – 1st week in September
October 4 | National Day of Prayer – Chiến Dịch Kinh Man Côi
October 24 – 31 | Holy-ween Saint Costume Contest
December 1 | Giving Tuesday for Charity
November | NCYC (National Catholic Youth Conference) – Indianapolis, IN / Date TBA
November | Online SM BCH Maisen (TBD)
November 2 | All Souls Initiative
November 30 | Niên Liễm/Membership Deadline
December | VEYM Mission Trip (TBD)
December 06 | National Day of Apostolic Work
December 25 | Hướng Tâm Lên
December 31 | End of Year Financial ReportPrevious

2023

January | Chiến Dịch Eucharistic Revival Phase I – Back to the Source
January 13 – 19 | Tĩnh Tâm Hội Đồng Liên Đoàn Biển Đức – *Canceled*
January 20 | March for Life – Washington DC / Locally
January 22 | Tết Celebration
January 30 / Feburary 2 | BTVTU họp với quý LM Tuyên Úy & quý Trợ Úy
Feburary 22 – Apr 6 | Spiritual Bouquet Campaign – 40 Days of Lent / National Day of Sacrifice
Feburary 23 – 26 | LA RE Congress
March 3 – 5 | BCHTU/LĐT-P/BNHTU Core Retreat
March 5 | Lenten Prayer Hymns and Reflection – Bishop Larry Silva
March 16 – 19 | Phêrô 18 – SMHL HT Cấp 1
April 11 – 16 | Sa Mạc HL HLVTC, Sinai 30 – Atlanta, GA
April 27 | HDLD Meeting (Virtual)
April 30 | World Day of Prayer for Vocations
May 26 – 28 | Sa Mạc BCH, Maisen I – St Joseph Retreat House, CA
May 31 – June 4 | Sa Mạc HL HT Cấp 3, Tiberia 17 – Goshen, MA
June 08 | Hướng Tâm Lên
Jun 11 | National Day of Adoration – Feast of Corpus Christi
July 1 | Raffle Drawing @ VEYM HQ
July 20 – July 23 | Đại Hội Thánh Thể
August 1-6 | World Youth Day – Lisbon
August 1-4 | Đại Hội Thánh Mẫu – Carthage, MO
August 11-13 | CTTT 1st National Competition – CA
August 24 | HĐLĐ meeting / Election Tr BNHTU
August 25-27 | Hội Nghị Huấn Luyện Viên – Riverside, CA
1st week in September | TBD Back to Sinh Hoạt FB Challenge/Theme TBA
September 1 – 4 | Vươn Lên 38 – SMHL HT Cấp 2 AN 
September 5 | Back to Sinh Hoạt Town Hall
October 1 | National Day of Prayer – Chiến Dịch Kinh Man Côi
October 18 – 22 | Sa Mạc HL HT Cấp 3, Tiberia 18 – Jacksonville, FL
October 24 – 31 | Holy-ween Saint Costume Contest
November | Online SM BCH Maisen (TBD)
November 2 | All Souls Initiative
November 16 – 19 | NCYC (National Catholic Youth Conference) – Indianapolis, IN
November 28 | Giving Tuesday for Charity
November 30 | Niên Liễm/Membership Deadline
December 3 | National Day of Apostolic Works
December 25 | Hướng Tâm Lên
December 31 | End of Year Financial Report

2022

January | Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn – *Canceled*
March 17 – March 20 | Phêrô 17 – SMHL HT Cấp 1
April 6 – April 10 | Tiberia 16 – SMHL HT Cấp 3
April 29 – May 1 | Samaritanô 73 – SMHL Trợ Tá

May 24 – May 29 | Sinai 29 – SMHLV Sơ Cấp
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức – TBD
July 28 – July 31 | Đại Hội Nghĩa Hiệp
September 2 – 5 | Vươn Lên 37 – SMHL HT Cấp 2 Ngành HS
September 19 | Back to Sinh Hoạt Town Hall
September 28 | HDLD virtual meeting
October 02 | National Day of Prayer – Chiến Dịch Kinh Mkn Côi
October 24-31 | Holy-ween Saint Costume Contest
November 02 | All Souls Initiative
November 10-12 | NCYC (National Catholic Youth Conference) – Long Beach, CA
November 29 | Giving Tuesday for Charity
November 30 | Membership Dues Submission Deadline
December 04 | National Day of Apostolic Work
December 31 | End of Year Financial Report

2021

January 10 – 12 | Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Liên Đoàn  *Canceled*
March 11 – March 14 | Phêrô 17 – SMHL HT Cấp 1 *Canceled*
June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức *Canceled*
June | Sa Mạc Chuyên Đề  *Canceled*
July | Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức *Canceled*
July | Hội Nghị HLV *Canceled*
July | Sinai 26 – SMHL HLVSC *Canceled*
September 3 – September 6 | Vươn Lên 38 – SMHL HT Cấp 2 Ngành AN – TBD / Phêrô 18 – SMHL HT Cấp 1 *Canceled*
September 4 – St. Benedict League of Chapter Picnic Day for Huynh Truong
October 20 – 24 | Tiberia 15 – SMHL HT Cấp 3 
November 19 – 20 | Phero 16 – SMHL HT Cấp 1

2020

January 10 – 12 | Tĩnh Tâm BTV/BCH Đoàn
March 12 – 15 | Phêrô 15 – SMHL HT Cấp 1

June | Đại Hội Thánh Thể – Đan Viện Biển Đức *Canceled*
June | Samaritanô 73 – SMHL Trợ Tá – OKC *Canceled*
July 2 – July 5 | Đại Hội Về Đất Hứa VII – Glorieta Adventure Camp, NM *Canceled*
July 16 – 19 | Đại Hội Nghĩa Hiệp *Canceled*
August | Tiberia 14 – SMHL HT Cấp 3 *Canceled*
September 4 – September 7 | Vươn Lên 37 – SMHL HT Cấp 2 Ngành HS @Đan Viện Biển Đức *Canceled*

2019

July 12 – July 14 | Đại Hội Huynh Trưởng Liên Đoàn Biển Đức @Đan Viện Biển Đức
July 17 – July | 21 Tiberia 13 – SMHL HT Cấp 3 – Washington DC
August 13 – August 18 | Sinai 25 – SMHL HLVTC – Riverside, CA
August 29 – September 1 | Tiberia – SMHL HT Cấp 3 – Paris, France / Sinai – SMHL HLVSC – Paris, France
August 30 – September 2 | Vươn Lên 36 – SMHL HT Cấp 2 Ngành NS @Đan Viện Biển Đức

2018

March | SM HL HT C1 (Liên Đoàn), TBD
July 5-9| Đại Hội Thánh Thể IV, TBD
August 31-September 3 | SM HL HT C2 – Ngành Thiếu- Vươn Lên 35, Kerens, TX

2017

March 16-19, 2017 | SM HL HT C1 Phêrô 13, Kerens, TX
June 29-July 2, 2017 | Đại Hội Nghĩa Hiệp III, Houston, TX
September 1-4, 2017SM HL HT C2 – Ngành Ấu Vươn Lên 34, Kerens, TX