List of Đoàn

A R K A N S A S

Đoàn Kitô Vua | Fort Smith, Arkansas
Giáo Xứ Mẫu Tâm
1301 Frank Street
Barling, Arkansas 72923
Đoàn Trưởng Phaolô Nguyễn Thanh Quang
[email protected]


L O U I S I A N A

Đoàn Đon Bosco | New Orleans, LA
Giáo Xứ Maria Nữ Vương
14001 Dwyer Blvd
New Orleans, LA 70129
Đoàn Trưởng Đaminh Nguyễn Văn Kiệm
[email protected]


N E W   M E X I C O

Đoàn Đức Mẹ Lavang | Albuquerque, New Mexico
Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
1015 Chelwood Park Blvd. NE
Albuquerque, New Mexico 87112
Đoàn Trưởng Têrêsa Đào Quỳnh Như Michelle
[email protected]


O K L A H O M A

Đoàn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội | Oklahoma City, Oklahoma
Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc
3115 SW 59th Street
Oklahoma City, Oklahoma 73189
Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Gia Nghiệp
[email protected]

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Oklahoma City, Oklahoma
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
3214 N Lake Ave
Oklahoma City, Oklahoma 73118
Đoàn Trưởng Maria Nguyễn Thị Xuân Thu
[email protected]


T E X A S

Đoàn 117 | Arlington, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
801 E. Mayfield Road
Arlington, Texas 76014
Đoàn Trưởng Giuse Nguyễn Tiến Sĩ
[email protected]

Đoàn Đaminh Úy | San Antonio, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
1240 Holbrook Road
San Antonio, TX 78218
Đoàn Trưởng Dương Thuỳ Dương
[email protected]

Đoàn Đon Bosco | Austin, Texas
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
1107 E Yager Lane
Austin, TX 78753
Đoàn Trưởng Têrêsa Đặng Ngọc Loan
[email protected]

Đoàn Emmanuel | Garland, Texas
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Road
Garland, Texas 75044
Đoàn Trưởng Margarita Đặng Ánh Tuyết
[email protected]

Đoàn Gioan Phaolô II | Carrollton, Texas
Giáo Xứ Thánh Tâm
2121 Denton Drive
Carrollton, Texas 75006
Đoàn Trưởng Phêrô Nguyễn Peter
[email protected]

Đoàn Fatima | Fort Worth, Texas
Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima
5109 Lancaster Avenue
Fort Worth, TX 76112
Đoàn Trưởng Maria Phạm Hồng Loan
[email protected]

Đoàn Kitô Vua | Fort Worth, Texas
Giáo Xứ Chúa Kitô Vua
1112 Eagle Drive
Fort Worth, TX 76111
Đoàn Trưởng Agnes Vũ Hà Chi
[email protected]

Đoàn Thánh Linh | Dallas, Texas
Giáo Xứ Thánh Phêrô
10123 Garland Road
Dallas, TX 75218
Đoàn Trưởng Maria Nguyễn Ngọc Thu
[email protected]

Đoàn Thánh Tâm | Port Arthur, Texas
Giáo Xứ Nữ Vương Việt Nam
801 9th Avenue
Port Arthur, Texas 77642
Đoàn Trưởng Gioan Baotixita Nguyễn Tùng Linh
[email protected]