admin

admin

Donor Letter for Office

Dear Chaplains, Youth Leaders, Sponsors, and Donors, We’re thrilled to share an exciting opportunity with you – the chance to help build a dedicatedoffice space at the Benedictine Monastery of Thien Tam in Kerens, Texas. This 21’X20′ office, situated by…

Sa Mạc Cấp 2 Ấu Nhi – Vươn Lên 38 (2A-239)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển…

Catechist Training Workshop

Catechizing like the Good Shepard ..with Sr. Maria Goretti Thanh-Thuy Nguyen, OP, Sr. Anna Pauline Khanh-Van Nguyen, OP, and Sr. Marie Frassati Phoi-Phoi Nguyen, OP from Archdiocese of Galveston – Houston. July 15, 2023 | 7:00 AM – 7:00 PMGiáo…

DHTT Video Info

My fabulous Chapter video Creation (Video/pictures in Video format)Đoàn em phi thường Video Video guidelines:Length: 2-4 minutesĐộ dài: 2-4 phút Requirement: Chapter’s Name, LOGO, Establishment date, Chaplain, BTV, BCH, number of members in each Division.Tên đoàn. Logo, ngày thành lập,…

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 19 (CI 0276A & CI 0276B)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển…