DHTT Song and Cheer Competition

“I am the bread of life ” John 6:35“Chính Tôi là Bánh Sự Sống ” Gioan 6:35 Nội dung dựa theo chủ đề đại hội.Based on Convention’s Theme or TNTT Song Guidelines Tác phẩm là bản chính không dùng nhạc…

Dominican Sisters Day of Reflection

What: Day of ReflectionWhen:Sat. Feb. 4th, 2023 @7am-7:45pm (come & go as needed)Who: Ladies ages 15-35Where: St. Catherine Convent (5250 Gasmer Dr., Houston, TX 77035)How: Register at  Through the ups and downs, tears and laughter of any journey – one comes to better know oneself as well…

Sa Mạc Cấp I – Phêrô 19 (CI 0276A & CI 0276B)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển…

Sa Mạc Trợ Tá – Samaritanô 73 (TT0073)

Kính thưa Quý Cha Tuyên Uý, Quý Thầy Sơ Trợ Uý và Quý Huynh Trưởng các cấp, Được sự chấp thuận liên quan đến việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá. Nay Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển…