E-Learning

Instructions to access E-Learning

Join the meeting: join.me/tnttliendoanbienduc
Conference ID:
914-920-190 #

To dial in by phone:
United States – Boston, MA
+1.857.444.6500

United States – Camden, DE
+1.302.202.5900

United States – Denver, CO
+1.720.650.5050

United States – Los Angeles, CA
+1.213.226.1066

United States – New York, NY
+1.646.307.1990

United States – Salt Lake City, UT
+1.801.448.0006

United States – San Francisco, CA
+1.415.594.5500

United States – Seattle, WA
+1.206.636.0011

United States – Tampa, FL
+1.813.769.0500

United States – Washington, DC
+1.202.602.1295

Schedule

DateTimeKhóa LessonHLV
Sunday, August 119:30pmKhóa 253N. Tâm Lý và các Vấn Đề ở Tuổi Nghĩa Sĩ  (1 tín chỉ)  HLV Anna Nguyễn Thanh Tâm
Email: [email protected]
Sunday, August 188:00pmKhóa 251N. Ơn Gọi, Sứ Mạng và Trách Nhiệm của Người Chi Đoàn/Ngành Trưởng Ngành Nghĩa (1 tín chỉ) HLV Agnes Vũ Hà Chi
Email: [email protected]
9:30pmKhóa 232N. Hành Chánh Ngành (Ðội, Chi Ðoàn và Ngành) (1 tín chỉ) HLV Têrêsa Avila Nguyễn Tất Mỹ Hạnh
Email: [email protected]
Sunday, August 258:00pmKhóa 254N. Giao Tế với Phụ Huynh và Cha TU, Trợ Úy, Trợ Tá. (1 tín chỉ)  HLV Giuse Trần Kelvin Nhật
Email: [email protected]
9:30pmKhóa 252N. Tư Cách và Đạo Đức của người Chi Đoàn Trưởng (1 tín chỉ) Mẫu Người Chi Đoàn Trưởng Ngành Nghĩa. HLV Vincêntê Bùi Nguyễn Minh Duy Henry, SCJ
Email: [email protected]