Sa Mạc Cấp I – Phêrô 16 (CI 0262B)

General Info

Địa Điểm: Giáo Xứ Chánh Toà Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 3214 N Lake Ave, Oklahoma City, OK 73118

Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Sáu Ngày 19 Tháng 11 đến 2:00 PM Chúa Nhật, Ngày 21 Tháng 11, 2021

Welcome to Sa Mac Phero 16 home page. Please check back here frequently to see updates, access resources and general inquiry for the training camp.

Update:
10/21/2021 @ 8:18PM: New link: https://url.veym.net/PheroXVI

Links: