Sa Mạc Cấp I – Phêrô 15 (CI 0250)

General Info

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 4:00 PM Thứ Năm Ngày 12 Tháng đến 12:00 PM Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 3 Năm 2020.

Ban Điều Hành (BDH):

Tuyên Uý Sa Mạc (TU): Linh Mục Bernardo Nguyễn Hùng
Sa Mạc Trưởng (SMT): HLVTC Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang
Sa Mạc Phó I (SMP): HLVTC Antôn Nguyễn Đức Tiến
Sa Mạc Phó II (SMP): HLVTC Magarita Đặng Ánh Tuyết
Tổng Trực I (TT):HLVSC Giuse Hà Văn Jimmy
Tổng Trực II (TT):HLVSC Giuse Nguyễn Lâm Denny

Ban Tổ Chức (BTC):

Ban Tổ Chức (BTC): HLV Agnes Vũ Hà Chi
Ban Ẩm Thực (BAT): Tro Ta Doan Emmanuel – Tr. Quỳnh
Ban Kỹ Thuật (BTK): HLV Anrê Giuse Hoàng Văn Bính
Ban Ghi Danh (BGD): Tr. Hương Nguyễn
Ban Y Tế (BYT): HLV Agnes Vũ Hà Chi
Tr. Thanh
Ban Vệ Sinh (BVS): HLV Hoàng
Tr Tuấn
Ban Nhiếp Ảnh (BNA): Tr. Bryan

Ban Huấn Luyện (BHL):

Linh Mục Bernardo Nguyễn Hùng Sr. Cát Lê
HLV Magarita Đặng Ánh TuyếtThầy Phêrô Nguyễn Hải Linh
HLV. Anrê Giuse Hoàng Văn Bính HLV Antôn Nguyễn Đức Tiến
HLV Cêcilia Phan Thảo HươngHLV Lucia Nguyễn Thị Biên
HLV Agnes Vũ Hà Chi HLV Giuse Nguyễn Đình Bảo
HLV Maria Nguyễn Bạch Thanh TrangHLVTCDB Hoàng T. Nam
HLV Giuse Phạm Canh Dần HLVTCDB Têrêsa Avila Nguyễn Anh Thư
HLV Phạm Quốc Cường HLV Giuse Trần Kelvin Nhật
HLV Giuse Đặng Minh Cảnh HLV Têrêsa Avila Nguyễn Thị Ngọc Phương
HLV Têrêsa Trần Thị Cẩm Truyền HLV Isave Nguyễn Tất Mỹ Hạnh
HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny HLV Giuse Hà Văn Jimmy
HLV Maria Mai Thị Nhiên HLV Têrêsa Lê Thanh Phương Thuỷ
HLV Phêrô Võ Khánh Tony HLV Giuse Đinh Đức Vương
HLVDB Giuse Nguyễn Hoàng
Ban Phụng Vụ (BPV): HLV Phượng
HLV Thảo Hương
Thầy Linh
Ban Hành Trình Đức Tin (HTDT): HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny
Ban Lửa Thiêng Thánh Thể (LTTT):HLV Giuse Nguyễn Đình Bảo
Dâng Hoa: HLV Nhiên
HLV Hương
Đêm Tâm Tình/Team Meetings: HLVs
Sơ Cát Lê
Ban Sinh Hoạt: HLV Cường
HLV Biên
HLV Bảo

Hướng Dẫn Viên Đội – Guardian Angel

RafaelTr. Andy Nguyễn
Phêrô ThiTr. Tuyền Mai
DamasTr. Ái Phạm
AnrêTr. Johnny Dinh
GabrielTr. Kathy Cao
Tôma ThiệnTr. Hồng Phúc Trương
JêricôTr. Long Hà
GioanTr. Chức Nguyễn

Links: