Bài Tiền Sa Mạc

 1. Phần Lý Thuyết – Kiến thức cần có trước khi nhập Sa Mạc – Theory Requirements – Knowledge needed before entering training camp:
  1. Ðọc và suy niệm Thánh Kinh về việc Thiên Chúa cứu dân Israen khỏi ách nô lệ (Sách Xuất Hành) (Sách Xuất Hành, chương 1 – 20) – Read and contemplate the Bible passages about God delivered the Israel from slavery (The Book of Exodus, chapter 1 – 20)
  2. Học Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng – Learn Youth Leader Offering Prayer
  3. Học Kinh Dâng Ngày, Kinh Dâng Đêm, Kinh Huynh Trưởng – Learn Morning Offering prayer, Night Prayer, Youth Leader Prayer (Prayer for Generosity)
  4. Nắm vững Nội Quy Chương I, II, VI và VII – Know the Bylaws of TNTT chapter I. II, VI and VII
  5. Đọc bài “Kiến thức căn bản của người Huynh Trưởng cần biết” – Read the Youth Leader’s basic knowledge document
  6. Nắm vững Nghi Thức Phần I Chương 1 đến 4 – Know all the ceremonial procedures in the Ceremonial Manual part I chapter 1 to 4
  7. Biết các bài Ca Chính Thức – Know the ceremonial and official songs of our organization. https://www.veym.net/resources/officialsongs
  8. Chuyên Môn: (Morse, Semaphore, Nút Dây, Mật Thư, Dấu Ðường, Phương Hướng…) – Brush up on Specialized Skills such as Morse, Semaphore, Knots, Decoding, Road Signs, Directions…etc
  9. Ðọc các bài khoá Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I trong Sổ Khóa Sa Mạc sê gửi đến các Sa Mạc Sinh Sau. – Read all the training lessons of Youth Leader Level I in Training Manual Booklet.
 1. Phần Thực Hành – Những việc cần làm trước khi nhập Sa Mạc – Practical Requirements – Things need to be done before entering training camp:
  1. Hòa Giải với Thiên Chúa trước khi vào Sa Mạc. (Receive the Reconcilistian Sacrument before entering the training camp)
  2. In sổ khóa Phêrô 15 (Print out the Phêrô 15 booklet, each SMS must have a copy when check in)
  3. Chuẩn bị one (1) bài hát, one (1) vũ điệu, one (1) băng reo & one (1) trò chơi thánh kinh – Prepare one (1) song, one (1) dance, one (1) rally and one (1) biblical game
  4. Hành Trình trở thành người Huynh Trưởng: Làm một poster để trả lời các câu hỏi sau đây. Tại sao bạn muốn trở thành một Huynh Trưởng? Ai là người đã cảm hứng/giúp bạn trên hành trình này? Bạn muốn trở thành một người Huynh Trưởng như thế nào? (Sử dụng hình ảnh, hình vẽ, chữ, vv.) Nộp khi gia nhập vào Sa Mạc. Journey to be a Huynh Trưởng: Create a poster to answer the following question: Why do you want to be a Huynh Trưởng? Who inspired you / helped you on this journey? What kind of Huynh Trưởng do you want to be? (Use pictures, drawings and captions, be creative). To be submitted upon camp entrance
  5. Viết sổ tay thiêng liêng & Hành trình với Mẹ Maria trong chín (9) ngày (Tuần Cửu Nhật) trước sa mạc, tổng kết lại và nộp lên Ban Ðiều Hành khi nhập sa mạc. – Write spiritual journal and journey with Mary in the nine (9) days (Novena) prior camp and submit them to the Training Committee when entering camp.

   * Any questions or concerns that you might have, please contact us directly so we could serve you:
   Sa Mạc Trưởng – HLV Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang at: [email protected]
   PNH LĐ Biển Đức – HLV Antôn Nguyễn Đức Tiến at: [email protected]