Sa Mạc Cấp II Ngành Nghĩa Sĩ – Vươn Lên 36 – Volunteer

Thân Chào Quí Trưởng…

Thật là một niềm vui báo tin và thân mời quý trưởng góp một bàn tay với Ban Điều Hành Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa – Vươn Lên 36.

Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp II Ngành Nghĩa – Vươn Lên 36 sẽ được tổ chức tại Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm từ 5 giờ chiều ngày 30 Tháng 8 đến 12 giờ trưa gày 02 Tháng 9 Năm 2019.

Chúng tôi hy vọng quý trưởng xắp xếp được thời giờ của quí trưởng để giúp một bàn tay của quý trưởng vào Ban Điều Hành Sa Mạc Huấn Luyện Vươn Lên 36.

Vì số trưởng giúp Sa Mạc có giới hạn, xin quí trưởng vui lòng điền các đơn đính kèm và gửi về Tổng Trực (Tr. Giuse Hà Văn Jimmy – Email: [email protected])  trước ngày 29 tháng 7 năm 2019.  

It is our pleasure to invite you to help the Directors Committee Vuon Len 36.

The Youth-Leader Level II Companion Vuon Len 36 will be conducted at Benedictine Monastery of Thien Tam on August 30, 2019 thru September 02, 2019.

We hope you can arrange your schedule to help the Directors Committee Vuon Len 36.

Please fill out the attached form and submit it to Tong Truc (Tr. Giuse Hà Văn Jimmy – Email: [email protected]) before July 29, 2019 to reserve your spot since the assistance is limited.

Mong gặp quý trưởng tại Vươn Lên 36,
TACBN
T.M Ban Điều Hành Sa Mạc Vươn Lên 36
Tr. Giuse Anrê Hoàng văn Bính
SMT Vươn Lên 36