Sa Mạc Cấp I – Phêrô 20 (CI 0288A & CI 0288B)

General Info

Địa Điểm: Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm, 13055 SE County Road 4271, Kerens, TX 75144

Thời Gian: Từ 3:00 PM Thứ Năm Ngày 14 Tháng 3 đến 11:00 AM Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 3 Năm 2024.

Ban Điều Hành:

Tuyên Uý Sa Mạc:Lm.
Sa Mạc Trưởng:HLV Giuse Nguyễn Đình Bảo[email protected]
Sa Mạc Phó I:HLV Giuse Trần Vinh Khoa[email protected]
Sa Mạc Phó II:HLV Giuse Nguyễn Lâm Denny[email protected]
Tổng Trực:

Ban Tổ Chức:

Trưởng Ban Tổ Chức:
Ban Ghi Danh:
Ban Phụng Vụ:
Ban Sinh Hoạt
Ban Lửa Thiêng
Ban Hành Trình Đức Tin
Ban Đuốc Thiêng
Ban Kỹ Thuật
Ban Thi Đua
Ban Đưa Đón
Ban Ẩm Thực
Ban Y Tế
Ban Vệ Sinh
Ban Nhiếp Ảnh
Dâng Hoa Kính Mẹ
Đội LânBan Huấn Luyện:Links: