Prayers to Tr. Thanh from Đoàn Đơn Bosco

Trưởng Kiệm, Đoàn Trưởng Đoàn Đơn Bosco, mới báo cho biết có một Huynh Trưởng ở đoàn của anh, Huynh Trưởng tên là Maria Nguyễn Thanh bị nhiễm COVID-19; hiện đang nằm trong ICU. Anh Kiệm nhờ báo tin này lên trang mạng và Facebook của Liên Đoàn Biển Đức. Xin quý Trưởng cầu nguyện cho Trưởng Thanh được mau bình phục!

Tr. Kiệm, President of Đơn Bosco chapter, has announced that a youth leader from his chapter, Tr. Nguyễn Thanh, has been tested positive for COVID-19; currently in the ICU (Intensive Care Unit). Tr. Kiệm wish to have this announcement on our St. Benedict League of Chapters website and Facebook. Please keep Tr. Thanh in your prayers and for a fast recovery.