Đoàn TNTT Anrê Phú Yên Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Đoàn

Ban Chấp Hành Liên Đoàn Biển xin chúc mừng Đoàn TNTT Anrê Phú Yên nhân ngày kỷ niệm 30 năm thành lập đoàn. Đồng thời cũng xin chúc mừng các Huynh Trưởng mới được thăng cấp I và cấp II sau đây:

Cấp I: Phêrô 14

1) Giuse Nguyễn Đức Duy

2) Gioan Baotixita Đoàn Minh Khánh

3) Martinô Vũ Khôi Nguyên

4) Andrew Nguyễn Quang Randy

5) Maria Trương Phùng Ann

6) Maria Nguyễn Vân Kỳ

7) Maria Trần Lan Phương

8) Theresa Trần Vân Thùy

Cấp 2 Ngành Ấu:

1) Maria Đinh Thị Xuân Thùy

2) Clare Nguyễn Anna Lena

3) Cecilia Huỳnh Hồng Lam

4) Cecilia Trần Mai Vi Emily

Cấp 2 Ngành Thiếu:

1) Giuse Nguyễn Tiến Đạt

2) Terêsa Nguyễn Liza Như Bình

3) Anna Nguyễn Thị Ngọc Mai

4) Têrêsa Trần Minh Jenny

5) Têrêsa Trần Minh Alison

Cấp 2 Ngành Nghĩa:

1) Têrêsa Trần Minh Alison

Congrats and God bless!!!

One comment

  1. Chúc mừng tất cả mọi người đã có những bước tiến mới. Chúc mọi người ngày càng phát triển và vươn đến những tầm cao mới. Những kỷ niệm tuyệt vời về quý bạn hữu sẽ ở mãi trong tim tôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *