DHTT Song and Cheer Competition

“I am the bread of life ” John 6:35
“Chính Tôi là Bánh Sự Sống ” Gioan 6:35

Nội dung dựa theo chủ đề đại hội.
Based on Convention’s Theme or TNTT

Song Guidelines

Tác phẩm là bản chính không dùng nhạc mà thay lời của tác giả
Writing song with original tune is a must.

Cheer Guidelines

Băng reo sẽ dùng những âm tố, văn ngữ nên thích hợp theo chủ đề TNTT.
Cheer must comprise appropriate sounds, words, and phrases corresponding to TNTT.

Động tác theo băng sẽ thêm điểm
Cheer created with memorable “movements” is a bonus.

Thời gian nộp thi là Thứ 6, 30 tháng Sáu, 2023, 11:59 pm.
Deadline to turn in your creation is Friday June 30, 2023, at 11:59 pm.

Send your creation to [email protected]