Đại Hội Thánh Thể Miền Nam Hoa Kỳ: Kỳ Thứ 3

Miền Nam

KẾT QUẢ XỔ SỐ – ĐẠI HỘI THÁNH THỂ KỲ III

RAFFLE WINNING TICKETS

 

**- 10 Consolation Prizes / 10 Lô An Ủi : ($100 gift card):  00347, 15180, 16254, 14113, 06278, 06658, 14653, 05928, 08834, 15784.

 **- 3rd Prize / Hạng Ba : (Galaxy Note phone):  07875

 **- 2nd Prize / Hạng Nhì: ($1000 Cruise Credit):  00176

 **- Grand Prize / Lô Đọc Đắc : (MacBook laptop): 07922

Nếu bạn muốn nhận giải thưởng của bạn xin vui lòng liên lạc/If you would like to claim your prize please contact:

Tr. Têrêsa Lê Thanh Phương Thủy
[email protected] – Phone: 469-583-0122

Hạn chót nhận giãi thưởng là ngày 15 tháng 8 năm 2013.
The deadline to claim your prize: August 15, 2013.